Firma Transportowo - Usługowa "EKO" s.c. prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami na podstawie zezwoleń wydawanych przez odpowiednie władze na danym terenie działania, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Odbiór odpadów komunalnych
Odbiór odpadów komunalnych obejmujących odpady z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, rzemiosła, drobnego przemysłu, czy odpady z terenów zieleni prowadzony jest na bazie holenderskiej technologii opartej na pojazdach wysokiego zgniotu i dużej ładowności.

Usługi kompleksowe obejmują: udostępnianie pojemników i kontenerów o różnych wielkościach, wywóz odpadów komunalnych, gruzu, ziemi jak również odpadów wielkogabarytowych do zakładu utylizacji lub na wysypisko.

Odbiór odpadów przemysłowych
Świadczymy także usługi w zakresie wywozu odpadów przemysłowych. Odbieramy, przewozimy i utylizujemy: odpady stałe, odpady gumowe, tworzywa sztuczne, zabrudzone drewno, opakowania, przeterminowane produkty spożywcze, pyły, trociny, tłuszcze, zendry, popioły i żużle, sadze i wiele innych.

Odbierane odpady trafiają docelowo do zakładów specjalizujących się w utylizacji określonych grup odpadów lub składowane są na wysypiskach. Procesy przetwarzania odpadów gwarantują ich pełne zniszczenie w sposób minimalizujący wszelkie zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Odbiór odpadów niebezpiecznych
Zajmujemy się również odbiorem odpadów niebezpiecznych tj.: eternitu, azbestu, smoły, przepracowanych olejów hydraulicznych, sorbentów, filtrów olejowych, opakowań po farbach, lakierach i innych chemikaliach, zużytych urządzeń elektronicznych, baterii i wielu innych. Nasza oferta obejmuje kompleksowo odbiór, transport i utylizację odpadów oraz dostarczenie niezbędnych opakowań. Odbiór odpadów odbywa się przy pomocy zróżnicowanych, specjalistycznych pojemników, a nadzorujący pracę eksperci z zakresu ochrony środowiska służą zawsze pomocą. Obsługa firmowa obejmuje również prowadzenie pełnej dokumentacji precyzującej obrót odpadami tj. systemy gospodarki odpadami, prowadzenie kart ewidencji odpadów, kart przekazania odpadów etc. Staramy się, w miarę możliwości wykorzystywać odpady gospodarczo oraz dobierać optymalny sposób unieszkodliwienia, uwzględniając bezpieczeństwo zarówno ludzi jak i środowiska.

Segregacja odpadów
Nacisk na ochronę środowiska naturalnego zaowocował wprowadzeniem do naszej oferty selektywnej zbiórki odpadów (makulatura, szkło, puszki, plastik). Głównym celem tej działalności jest maksymalne wykorzystanie odpadów użytecznych i zwrócenie ich do ponownej produkcji. Ważnym argumentem jest również wdrożenie ekologicznych nawyków wśród mieszkańców miast i wsi, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

Wywóz odpadów płynnych

wywóz

Wykonujemy usługi wywozu nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych tkz. (szambach) oraz toaletach. Odbiór nieczystości odbywa się przy pomocy specjalistycznych samochodów asenizacyjnych o pojemnościach do 21 tys. litrów.

Dzierżawa i serwis toalet przenośnych

dzierżawa

W ofercie posiadamy przenośne kabiny sanitarne wykorzystywane do obsługi imprez masowych, placów budów, parkingów, pól biwakowych oraz wszystkich miejsc, w których takie rozwiązanie sanitarne jest koniecznością, zapewniając jednocześnie serwis.